Obchodní podmínky

Obsah:

  1. Úvodní ustanovení

  2. Předmět smlouvy a objednávka

  3. Cena, pokuty, faktury

  4. Forma platby

  5. Způsob platby

  6. Zabezpečení

  7. Garance spokojenosti

  8. Odpovědnost za obsah webu

  9. Závěrečná ustanovení

 

Článek I. - Úvodní ustanovení

Tento nákupní řád (obchodní podmínky) platí pro nákup na webové stránce www.cestapravehomuze.cz. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je koupě a prodej Online kurzu Cesta pravého muže (dále také jako CPM). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je obchodní společnost True Self s.r.o., se sídlem Velké Kunratické 1314/2, 148 00 Praha 4, IČ: 28384679, DIČ: CZ28384679, Spisová značka: C 137761 vedená u Městského soudu v Praze. Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem neupravené obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Vztahy mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Předmět smlouvy je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autorů je zakázáno. Objednávkou tohoto online kurzu přijímáte, že jakékoliv použití informací z tréninkových materiálů a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze ve vašich rukách a autoři za ně nenesou žádnou odpovědnost. V tomto materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tématice.

Účastník si je vědom, že po celou dobu trvání on-line programu zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání, chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovávají lektoři on-line programu jsou pouze návody a doporučení, lektoři nenesou žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které mohou účastníci prožívat.

Účastník je v celém průběhu on-line programu za sebe plně zodpovědný a bere na vědomí, že může být v průběhu on-line programu vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení a úkoly či ne.

On-line program není v žádném případě náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.  

Účast v on-line programu je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

 

Článek II. - Předmět smlouvy a objednávka

Předmětem smlouvy je nákup a prodej Online kurzu Cesta pravého muže. Obsahuje 7 tréninkových videí, která se budou uvolňovat po dobu 7 týdnů, dále 1 osobní setkání, termín a místo konání osobního setkání bude upřesněn s dostatečným předstihem od datumu objednávky.

Detailní informace o živých setkáních v rámci ČR budou včas oznámeny pomocí emailu, na který byla provedena objednávka online kurzu.

Veškeré informace týkající se objednávky poskytuje prodávající na stránce www.cestapravehomuze.cz.

 

Možnosti členských výhod:

Roční členství v klubu CPM: Kupující má možnost zakoupit si Roční členství v klubu Cesta pravého muže, které obsahuje: webináře, video tréninky, ebooky, setkání. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu obsahu Klubu CPM. Společně se vstupem do Online kurzu má účastník možnost zakoupit si Roční členství za zvýhodněnou cenu 990,- Kč bez DPH (tato cena platí jen omezeně až do odvolání). Standardní cena Ročního členství v klubu CPM bez současného zakoupení Online kurzu CPM činí 1990,- Kč bez DPH.

Vstup do Klubu CPM bude možný ihned po úhradě objednávky.

Na zakoupení Ročního členství v klubu CPM se vztahuje garance spokojenosti 14 dní od zakoupení viz čl. VII.

Kupující objednává vybrané služby vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje zprostředkovat kupujícímu objednané služby a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu služeb.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce www.cestapravehomuze.cz společnosti True Self s.r.o. a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která vzniká vyplněním a odesláním objednávky.

Zrušit objednávku ze strany kupujícího lze dle bodu VII těchto Obchodních podmínek.

Speciální a časově omezená nabídka

Všem kupujícím bude umožněno zakoupit Online kurz CPM i s možností přihlášení druhého účtu pro druhou osobu. Znamená to, že druhá registrovaná osoba získá přístup do členské sekce k Online programu CPM a získá také možnost se zúčastnit jednoho živého setkání dle svého výběru. Pokud kupující uplatní Garanci vrácení peněz, bude jim zrušen přístup do členské sekce i přístup na setkání. Druhého uživatele doplníte pomocí registrační stránky, na kterou vám odkaz odešleme emailem, nebo přístup vytvoříme na základě informace v poznámce objednávce. Druhý uživatel získává stejné možnosti jako kupující, tedy ten, kdo kurz zakoupil.
Pokud uplatníte Garanci vrácení pěnez (do 14 dnů od zaplacení Online kurzu) pak vám i druhému registrovanému bude zamezen přístup do členské sekce a přístup na živé setkání. Další informace o zrušení objednávky ze strany kupujícího najdete v bodu VII těchto Obchodních podmínek.

 

Článek III. - Cena, pokuty, faktury

Cena. Ve Shrnutí přihlášky najdete všechny ceny služeb na stránkách www.cestapravehomuze.cz jak bez DPH, tak i s DPH v zákonné výši.

Smluvní pokuta. Pokud kupující nezaplatil prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny zboží.

Faktura. Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad – fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

 

Článek IV. - Forma platby

Platba je jednorázová. Kupující kupní cenu uhradí ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Možnost koupě na splátky není.

 

Článek V. - Způsob platby

Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti GOPAY s.r.o.

Možnosti plateb:

a) Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro

b) Bankovním převodem: Raiffeisen BANK, GE Money, Fio, KB, ČSOB, mBank a další

 

Článek VI. - Zabezpečení

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

Článek VII. - Garance spokojenosti, reklamace

Za své produkty True Self s.r.o. ručí zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz. Pokud kupující do 14 dnů od zaplacení usoudí, že pro něj Online kurz CPM, nebo Roční členství v klubu CPM není, prodávající vrací kupní cenu zpět.

Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti provede kupující elektronickou formou na tento email: info@cestapravehomuze.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupuje a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně online kurzu. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena bankovním převodem.

Po odstoupení od smlouvy bude znemožněn přístup do členské sekce placeného online kurzu, dále kupující ztrácí právo účasti na jednom ze 14 osobních setkání.

 

Článek VIII. - Odpovědnost za obsah webu

Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

 

Článek IX. - Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 2.9.2014. Prodávající je oprávněn změnit obchodní podmínky, pro kupujícího je závazné znění obchodních podmínek v okamžiku nákupu.